Skip to content

Bios.fi

Uusi tutkimusyksikkö: bios.fi.

BIOS on uusi monitieteinen tutkimusyksikkö, joka tutkii globaaleja ympäristö- ja resurssikriisejä ja niiden vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi tutkimusyksikkö kehittää aiheeseen liittyvää journalismia yhteistyössä Ylen Yhteiskuntatoimituksen kanssa.

Olennainen ongelma on pähkinänkuoressa, että käsitys yhteiskunnan muutoksesta ja kehityksen mahdollisuuksista ei pohjaudu luonnonympäristön ja resurssien realiteetteihin. BIOS pyrkii toiminnassaan tieteiden, kulttuurin, tiedonvälityksen ja päätöksenteon yhteistyön kehittämiseen niin, että olemassa olevaa tietoa saadaan kerätty yhteen, tulkittua suomalaiseen ympäristöön ja puettua eri yleisöille sopivaan muotoon.

Tutkimusyksikön ydintehtävät ovat:

Ympäristö- ja resurssikriisin etenemistä koskevan uuden kotimaisen ja kansainvälisen tutkimustiedon yhdistäminen ja saattaminen päätöksenteon keskiöön ja laajasti kansalaisten ulottuville.
Ympäristö- ja resurssikriisin poliittisten, taloudellisten ja kulttuuristen vaikutusten tutkimus ja viestintä.
Ympäristökriisiviestinnän tutkimus ja kehittäminen.
Yhteiskunta- ja organisaatiotason ratkaisujen kehittäminen ja kommunikointi tutkimukseen perustuen.

BIOS tulee sanoista basic input/output system. Kreikaksi se viittaa (hyvään) elämään.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.